Dodaj do ulubionych


PN-EN 1090 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

Seria norm PN-EN 1090 dotyczy wymagań odnośnie wykonywania konstrukcji stalowych i aluminiowych na rynek europejski. Norma mówi o tym że wytwórca na wyrób budowlany jakim jest konstrukcja stalowa musi nadać znak „CE” i wystawić deklarację zgodności według normy PN-EN 1090-1 w której deklaruje odpowiednie własności konstrukcji zgodne ze specyfikacją projektową. Zgodnie z niniejszą normą i dyrektywą budowlaną 89/106/EWG, aby wytwórca mógł wykonać konstrukcje stalową i nadać na nią znak „CE” musi on certyfikować się i uzyskać odpowiednie uprawnienia wydane przez upoważnioną jednostkę notyfikowalną. W ramach certyfikacji zakład wykazuje że posiada wdrożoną Zakładową Kontrole Produkcji (ZKP) według normy PN-EN 1090-1 oraz że podczas produkcji wyrobu spełnia wszystkie wymagania stawiane i narzucone przez normę PN-EN 1090-2. Norma mówi że certyfikacji podlega proces projektowania, ciecia termicznego, spawania, zabezpieczenia antykorozyjnego i montażu konstrukcji. Wytwórca w ramach certyfikacji musi wykazać że dany proces u niego funkcjonuje i zgodnie z normą jest wykonywany. Norma PN-EN 1090-2 dzieli konstrukcje na cztery klasy EXC1, EXC2, EXC3, EXC4 gdzie EXC1 jest klasą konstrukcji najniższą, a EXC4 to klasa najwyższa. Opisany, wdrożony i certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) umożliwia wytwórcy przeprowadzanie oceny zgodności i nadawanie znaku „CE” na wyrób.

Firma SPAW-PROJEKT projektuje system, wdraża wymagania i przygotowuje do certyfikacji.

Przebieg procesu wdrożeniowego:
  • Konsultacja z przedstawicielem mająca na celu określenie wymagań i potrzeb klienta
  • Szklenie osób z normy odpowiedzialnych za wdrażaną normę w firmie klienta
  • Ustalenie jednostki notyfikowanej mającej przeprowadzać audyt
  • Opracowanie dokumentacji systemowej
  • Szkolenie kardy nadzoru z zakresu wdrażania normy
  • Wdrażanie normy pod nadzorem pracowników SPAW-PROJEKT
  • Szkolenie pracowników niższego szczebla
  • Próbny audyt funkcjonowania systemu
  • Audyt przez jednostkę niezależną
  • Uzyskanie certyfikatu o spełnieniu wymagań